☆ Read ↠´ Văn Hóa Làm Việc Với Người Nhật by John C. Condon ÐKhi Phi N B N Tr C C A Cu N S Ch N Y C Xu T B N N M , N Nhanh Ch Ng Tr Th Nh Kinh Th Nh Cho Nh Ng Ng I Ph Ng T Y Mu N Hi U V X L C Ng Vi C M T C Ch Hi U Qu Nh T, H I C Coi L N N Kinh T C Nh Tranh Nh T Tr N Th Gi I Gi Y, Sau G N N M, John C Condon V I S H P T C C A Tomoko Masumoto Ch Nh S A, C P Nh T V M R Ng Cu N S Ch Kinh I N , L N N Y C Bi T Nh M T I Nh Ng Ng I Ph Ng T Y L M Vi C Trong C C T Ch C C A Nh T B NK T , R T Nhi U I U Tr N Th Gi I Thay I S S P C A B C T Ng Berlin N M , S S P C A Li Ng Bang Soviet N M V S Tr I D Y C A C C N N Kinh T Trong Nh M BRIC Brazil, Nga, N V Trung Qu C U Ng G P V O Qu Tr Nh To N C U Ho Nhanh Ch Ng M Ch Ng Ta Ang Ch Ng Ki N M , Th P Ni N , Kh Ng M Y Ai D O N C M Ng Internet S Ph T B Ng N V V V O Nh Ng N M , Th M Ho Th Ng Ch N, Hay Cu C B U C V T Ng Th Ng G C Phi U Ti N C A M N M Nh T B N Th Ng C Xem L M T X H I B O Th V Ch M Thay I Ch Ng Ki N Hi N T Ng V Bong B Ng B T Ng S N T U Nh Ng N M , S Ti P T C Th P Ni N M T M T C A N N Kinh T Tr , V , V O N M , M T Thay I Ch Cu C B U C V O Ch Nh Quy N M L N U Ti N Trong N M Ch Nh Ph M I Kh Ng Thu C V Ng D N Ch T Do LDP C Nhi U Ng I Em L S Ki N Ch Nh Tr Quan Tr Ng Nh T Trong L Ch S H U Chi N C A Nh TB T Ch P Nh Ng Thay I Tr Ng Y U, B I C Nh Chung V N Gi Nguy N N C M Duy Tr V Tr Si U C Ng C A Th Gi I, Nh T B N Ti P T C L Trung T M C Ng Ngh Cao V L N N Kinh T L N Th Hai Th Gi I T Nh Theo GDP, Hai Qu C Gia N Y V N L Ng Minh V I T C Th N Thi T V , Nh Tr Ng H P C A Nh Ng N M , S Kh C Bi T V N Ho B N R S U S C Gi A Nh T B N V M C Ng Nh Ph A T Y Ti P T C G Y C N Tr S Trao I Th Ng Tin, Hi U Bi T V H P T C, D M C C Nh N, Doanh Nghi P, Phi L I Nhu N Hay Ch Nh Ph L L Do V Sao Cu N S Ch N Y R T Quan Tr Ng N Mang T I M T S H Ng D N Tuy T V I Cho Nh Ng Ng I Mu N Hi U C Nh Ng Kh C Bi T Gi A Nh T V I C C N C Ph Ng T Y, V C Ch Gi I Quy T Nh Ng Kh C Bi T Nh M Ph T Tri N Ho T Ng Trao I Th Ng Tin, C Ng T C V H P T C Khi C Cu N S Ch N Y, T I Th Y M Nh Li N T C G T U Ng V I Nh Ng I M C A Ra, D A Tr N C Cu C I Quan S T V Tham Gia V O Nh Ng T Ng T C C A Nh T V I Ph Ng T Y T I Xin Ch Ra Y M T V I V D Honne V Tatemae Trong N I Dung Th O Lu N Ch Ng V Honne V Tatemae V Ch Ng V C Ch Kh C Nhau N I Kh Ng Nh C T I Nh R Ng Y L M T Trong Nh Ng Ngu N G C C B N Cho Hi N T Ng Truy N Th Ng Sai L Ch V Hi U Nh M Gi A Ng I Ph Ng T Y V Ng I Nh T Truy N Th Ng Thi N V Ch Ngh A C Nh N, Ch Ngh A Kinh Nghi M V Tranh Lu N C A Ng I M Anglo M T C Ch T Nhi N S Khi N Nhi U Ng I Ph Ng T Y Mu N T P Trung V O D Ki N, Kh Ng G Ngo I D Ki N Truy N Th Ng B O To N S Ng Thu N Nh M, Tr Nh Xung T V Tranh Lu N C Ng Khai Th Ng C A Nh T Th Ng D N T I Vi C Tr Nh N I Kh Ng Ho C Ng Tr N Nguy N T C Ch Kh Ng Ph I Tr N C C Chi Ti T Ri Ng Bi T Y L Ngu N G C B T Bi N C A S Hi U L M V Th M Ch L M T L Ng Tin, Khi Ng I Ph Ng T Y V Sau M I Nh N Ra R Ng I U M H Ngh L C Ho Ra N Gi N Ch L M T C Ch N I Kh Ng Theo Ki U Gi Th Di N Trong Cu N S Ch B N Ch Y Nh T Xu T B N N M , M T Nh B O N I Ti Ng C A H Lan I Xa T I M C Nh Ngh A Tatemae L S L A D I C X H I Ph Chu N Di N T B Ng L IN I Dung Th O Lu N Trong Ch Ng V L I N I L B C, Nh Ng Im L Ng L V Ng Khi N T I Nh T I C U Chuy N Sau M T Ng I B N Nh T C A T I D Nh M T N M L M Sinh Vi N Trao I C A Ch Ng Tr Nh AFS American Field Service M K V I T I R Ng Khi C Kh Ng L N Ti Ng Trong C C Cu C H P Tr Ng Trung H C M , C C Gi O Vi N V H C Sinh C Ng L P C Coi C L Ng C Gi Thi T C A Ng I M L S Im L Ng C A C Ch Ng T S Ngu D T N Khi Tr L I Tr Ng Trung H C Tokyo, Khi C L N Ti Ng Trong C C Bu I H P, C C Gi O Vi N V B N H C Coi C L Ng C V Kh Ng C C Hi U Bi T Th Ng Th Ng C A Ng I Nh T L Duy Tr S Ng Thu N Nh M B Ng C Ch Gi Im L Ng Qu Th T R T Kh C V Th Ng Minh C Hai X H I V I C Ng M T Ki U H Nh Ng, B I V X H I N Y C Nh Ng Gi Tr V H Nh Ng C Mong Mu N Nh M L Ph I L N Ti Ng L I C Coi L Kh Ng Mong Mu N Trong M T X H I Kh CKhi M T N Ph N Th O Lu N Trong Ch Ng V T Nh Khi M Nh Ng Khi N T I Nh T I M T I U Nh T, N U M T Ng I C V Qu T Tin V B N Th N, Ng I S C Nguy C Nh M T S Ng H C A Nh Ng Ng I Kh C, V Quan I M C A Nhi U Ng I Nh T L N U B N T Tin Nh Th V B N Th N, Ch C H N B N Kh Ng C N S H Tr C A T I M T Kh C, C Ch Ch C Ch N Nh T Nh M T S H Tr C A Ng I Ph Ng T Y L T Ra Thi U T Tin, B I V Quan I M C A Ph Ng T Y Th Ng L L M Sao T I Tin T Ng C V O Anh N U Anh Kh Ng T Tin V O M Nh I U N Y Ph N N O Gi I Th Ch S Thi U T Tin C Th Hi N Nh Ng Nh L Nh O C P Cao Nh T Khi Thuy T Tr Nh Xu H Ng Tr Nh L Ra S T Tin C Th L M T B T L I I V I Nh Ng Ng I Nh T C N Ng L C Nh Ng L I Khi M T N Khi Ng I Ph Ng T Y Ph Ng V N H Cho C H I Th Ng Ti N Hay M T C Ng Vi C M ITh I Gian Ph N B N Lu N Trong Ch Ng V Th I Gian Nh C T I Nh R Ng Ng I Nh T Ng Gi Ch N Ch N N U Kh Ng Mu N N I L N M C M Nh Ph Ng T Y, N N T I Hay D Ti C Mu N M T C Ch L Ch L M M T V I Ph T Ho C Nh T L Ph A Nam Ch U U V M Latinh Th M Ch C Ti Ng Ng H Ho C H N So V I Gi H N C Coi L Chuy N B Nh Th Ng Th C T , N S M H N C Th Khi N Ch Nh X U H N U H Ch A T I Nh H Ng Ho C Ang C N Th C Hi N N T Nh Ng C Ng O N Chu N B Cu I C Ng Nh Tuy Nhi N, Nh T, C C V Kh Ch Th Ng N Ch Nh X C V O Gi H N, Th M Ch S M H N, B Y T S K Nh Tr Ng V I Gia Ch V Th , Ng I Nh T Th Ng Kh Ch U V I Ng I Ph Ng T Y V Qu B T L Ch S Khi T I Mu N, Trong Khi , Ng I Ph Ng T Y L I Th Ng B C M Nh V I Ng I Nh T V Qu V T M Khi T I S M I B N U C G Ng L Ch S V Quan T M T I Ng I Kia, Nh Ng L I Kh Ng C Th U Hi U Hay Nh Gi CaoQuan H Ng I V I Ng I Ph N Th O Lu N Ch Ng V Th I Gian V C C M I Quan H L M B T L N Th C T L Ng I Nh T C Xu H Ng Tr N Tr Ng C C M I Quan H L U D I Gi A Ng I V I Ng I H N Nhi U Ng I Ph Ng T Y V Nh T, Nh Ng M I Quan H N Y C Th Nh H Ng S U S C T I Th Nh C Ng Trong C Ng Vi C L M N C A M T Ng I Trong Khi , Nhi U Ng I Ph Ng T Y Coi C Ng Vi C L M T Chu I C C Giao D Ch T I Ch , Kh Ng Li N Quan G N Nhau, Ch N Thu N D A Tr N C C Ti U Chu N Kinh T Kh Ch Quan Nh Gi C , Nhi U Ng I Nh T T C C Quy T Nh Kinh Doanh M T Ph N Tr N L Ng Tin V S Tin T Ng H C V I I T C, V D Ch V , Ho T Ng B O Tr V Tin C Y Bao G M C C C Y U T Con Ng I B N C Nh Ch T L Ng S N Ph M C B N Ra Th M V O , Nh T, C Ng A C Th Nh N Nh Ng Cho C Ng Ty B V I K V Ng R Ng, Trong T Ng Lai, C Ng Ty B S N P Nh Ng Nh Ng Th Ng V Ng M Ng M Nh Th Ch C Th C Th C Hi N N U Hai C Ng Ty U Bi T R V Qu Kh Quan H Gi A Hai B N, C N C Tr N S Li N T C C A C C M I Quan H Gi A C C C Nh N Theo Th I GianTr N Y Ch L M T V I Trong S R T Nhi U V D T Kinh Nghi M C A T I Lo L N Trong U Khi T I C Cu N S Ch Ng Ti N N Y C C V D C A T I Xem C V T M Th Ng, Nh Ng Nh Condon V Masumoto L Gi I, Nh Ng Kh C Bi T Nh B Tr N B M T C Th Ch Gi U Nh Ng Kh C Bi T C B N H N V C Ch Nu I D Y, Gi O D C, V N Ho V C C Gi Tr V Nh Ng Kh C Bi T N Y C Th D N T I Nh Ng K T Qu H Tr Ng Trong Kinh Doanh, Kinh T , Ch Nh Tr V An Ninh Qu C GiaT T Nhi N, To N C U Ho C Ng Ang T C Ng L N Nh T B N V I Nhi U Ng I N C Ngo I V Nhi U V N U T Tr C Ti P N C Ngo I V O Nh T H N, C Ng V I Vi C Ng I Nh T N C Ngo I Nhi U H N, Th T Ng Y C Ng Kh V Ch R Ra Nh Ng Kh C Bi T Gi A Ch T Nh T V Kh Ng Nh T Qu Th C, M T S Thanh Ni N Nh T B N, Nh Ng Ng I N C Ngo I M T Th I Gian D I L I Thi N V Ch Ngh A C Nh N H N L Thi N V Nh M, Kh Ng Nh B N Th N H N L Khi M Nh Ng, N I Ngo I Ng L U Lo T H N L Gi Im L Ng, V Hi U Chi N Thay V Ng Thu N Nh Ng Nh Ng C Nh N N Y V N L Ngo I L Nh T, Nh T L B N Ngo I TokyoV V Y, V I Nh Ng Ng I Ph Ng T Y S Ng Trong Xu Th Ch O Nh T, Y L Cu N S Ch R T N N C N S Khi N Ng I C Tinh T H N V I Nh Ng Kh C Bi T Gi A Nh T B N V Ph Ng T Y, Gi I Th Ch V Sao L I C Nh Ng Kh C Bi T N Y V G I C Ch V T Qua Ch Ng Cu N S Ch L M T C M Nang V Gi Th C Y Giao Ti P, S Hi U Bi T V H P T C Gi A Ng I Ph Ng T Y V Ng I Nh T