[ Pdf Giấc mơ Mỹ - Đường đến Stanford ì middle-english-literature PDF ] by Huyen Chip Ð N m 2012, t i t ng c X ch ba l l n v i c a Huy n Chip v i t m th c a m t ng i t m mu n bi t m t c g i tr 18 tu i ta ba l m t m nh kh m ph ch u nh th n o D ng nh th i i m , Huy n Chip l ng i kh i u tr o l u ng i tr i ph t xuy n l c a kh m gi th gi i qua nh ng c u chuy n r t th c t v i th ng, ch kh ng ph i nh ng c u chuy n nh ti u thuy t v n h c c a c c du h c sinh n i gi ng ng.
R i Huy n Chip tr l i v i X ch ba l l n v i T p 2 ng ch t ch u Phi v o n m 2013, g y l n m t cu c n o lo n tr n truy n th ng khi m t c u du h c sinh M g i th ki n ngh l n C c xu t b n ngh th m nh l i nh ng c u chuy n trong quy n s ch Huy n Chip vi t l s th t hay tr t ng t ng Trong v l m x m n m y, quy n s ch n y t i c mua, nh ng cu i c ng kh ng c v kh ng bi t th c h c u chuy n r t cu c th n o V h n n a, t i thu c tu p ng i h ng n i, kh ng th ch nh ng cu c phi u l u mang t nh h nh x c gi ng Chip n n c ng kh ng c nhu c u t m hi u cu c h nh tr nh c a ch M t h m cu i n m, i nh s ch v v t nh b t g p quy n Gi c m M ng n Stanford c a Huy n Chip, t i mua ngay t p l v Stanford l m t trong nh ng i h c n i ti ng c a M t i r t n t ng, v nh ng c u chuy n h u tr ng c a du h c sinh lu n l t i t i r t h ng th 18 tu i T t nghi p xong c p 3 Huy n Chip d nh 5 6 n m tr i gap year i ph t v ng quanh ch u v ch u Phi 24 tu i Huy n Chip nh n c h c b ng v o i h c Stanford M v i k t qu k thi SAT kh cao Gi c m M ng n Stanford , t i b t g p m t Huy n Chip r t kh c Chip kh ng c n l m t c b 18 tu i l n u b c ra th gi i m t c ch h n nhi n v ng y ng , kh ng c n l m t ng i m c n tu tu kh c khi g p p l c v s c truy n th ng Chip Stanford tr ng th nh v ch n ch n h n r t nhi u trong suy ngh khi s ng trong m i tr ng i h c quy t qu nhi u kh ng long t i ba xu t ch ng t m c th gi i Quy n s ch l nh ng ghi ch p c a Huy n Chip v hai n m u i h c Stanford c a m nh, v i nh ng nh n v t c bi t v nh ng suy ng m th v v cu c s ng Qua Chip, t i nh c m mang t m m t ra kh i y gi ng c n c t c a m nh nh n ra th gi i, th y m t anh ch ng Jaime Ch t ch C u l c b Th m hi m v tr quan ni m v cu c s ng r t r ch r i, m t Ari ki n t ng c vua h ng u th gi i nh ng g c l i am m c a m nh u t v o vi c h c, m t anh ch ng Dyl trust fund baby nh m t ph , b l m to v i nh ng quan ni m v m i quan h theo ki u c ch d n nh gi u r t bu n c i M i nh n v t l m t gam m u, m t s c th i ri ng l m cho cu c s ng i h c c a Huy n Chip tr n n th v h n T i c ng b t ng kh ng k m khi c profile b a l t quy n s ch th y cu i c ng ch ch n theo h c ng nh Khoa h c M y t nh, chuy n s u v Tr th ng minh nh n t o AI m t l nh v c t i r t th ch, d d nh ban u c a Chip v o Stanford l h c V n h c C c nh ng c u chuy n h u tr ng Stanford m Huy n Chip k , c gi m i th y c gi c m i h c M kh c nghi t v p l c nh th n o i v i du h c sinh v ngay c h c sinh b n a Nh Chip n i, Stanford l m t qu bong b ng t ch bi t v i x h i b nh th ng c a ng i M , v b n kh ng th b t g p Stanford m t ng i b o ph hay tr ng c v ng c ngh ch v anh ch ng n o c ng c c b ng s u m i, tham gia v i c u l c b n i ti ng, m mi ng ra to n n i nh ng chuy n mang t nh v m v ai c ng c th nh t ch r t c bi t Stanford, Huy n Chip c m th y m nh b nh khi i h c v i l m c ng nh ng ng i xu t s c nh t th gi i H t p trung gi i quy t nh ng v n c th thay i cu c s ng c a h ng tri u ng i, th m ch thay i l ch s nh n lo i Vi t Nam, m c d c nh ng th nh c ng nh t nh trong c ng vi c v cu c s ng, nh ng t i c m th y m nh b nh khi c c u chuy n c a Chip, m t 9x i u ngang d c i kh p ch u v ch u Phi, c h c b ng v o i h c Stanford v h c m t chuy n ng nh nhi u tri n v ng trong t ng lai V t i c ng tin r ng, c nhi u sinh vi n Vi t Nam s c m th y b nh tr c t i, v c tr c Huy n Chip c Gi c m M ng n Stanford , t i m n m t ng y ch t l ng gi o d c i h c Vi t Nam c c i thi n c b ng 1 10 nh v y c ng m ng, ng i tr Vi t Nam c t m m nh trong m i tr ng h c thu t, l m nh ng i u v i h n cho t n c v con ng i Vi t Nam, ch kh ng ch l tr i nghi m nh ng cu c vui v b v l ng ph nh ng n m th ng sinh vi n v ch n i gi ng ng T i au u ho i c u n i c a Jaime n i v i Chip Con ng i sinh ra l c ng hi n, kh ng ph i c m nh n Nh ng ng i t m ki m h nh ph c c nh n l nh ng k ch k Nh ng ng i tr Stanford, h y ho i b o v l t ng s ng, mong mu n c ng hi n v ng g p v o s thay i c a d ng ch y nh n lo i C n Vi t Nam, ng i tr ch ng ta ang l m g c g n xong nh ng ti n tay review lu n Cu n n y ch a th th nh s ch c v ch a n i dung N gi ng nh vi c bu n chuy n l t v t, thi u l n, thi u li n k t, nh m t ng i i h c h ng ng y v h h i bu n chuy n v i b n b N c ng kh ng k v con ng n o c ho n to n kh ng ph i l m t h nh tr nh, v c ng kh ng vi t v c i ch n o C ch vi t c ng h i kh v ch a th t s trau chu t.s ch m ng, ch t c nh n m nh nh n th y v i cu n s ch n y th gi ng v n c a HC ti n b h n ch t, t ra th n c ng h p d n khi n m nh c m t l o n a quy n ngay t i bu i ra m t s ch cu n s ch n gi n nh m t cu n nh t k , k l i n m u h c t i Stanford c a HC th n n, d t ti u l gi c m M ng n Stanford nh ng n kh ng h k v qu tr nh apply h c b ng hay c c tips c nh n v o Stanford, b n n o k v ng nh ng i u n y th t t h n h t ko n n mua trong bu i ra m t s ch, MC Ho ng c Minh c h i HC 1 c u Ra s ch l m g , HC tr l i r ng ra s ch th vui cu n s ch n y v c b n l h p c trong l c ch ng i y u n a i ch i, hay trong l c i v n ng n, d c, v c ng vui M t cu n s ch kh ng qu d i, m nh c h t ch trong m t bu i s ng l n l c l p h c ti ng Anh v th m m t ch t l n l c nh M nh ch a c 2 quy n s ch kia c a Chip nh ng ch c ch c m nh s c Chip l m t c g i r t th v , r t gi i v t Chip m nh c ti p th m r t nhi u ng l c Chip lu n t m ni m m t i u su t quy n s ch r ng c lu n c m th y m nh ph i c g ng nhi u h n n a v xung quanh c to n nh ng con ng i v i, c c u chuy n c a Chip m nh l i c ng c m th y m nh c n nh b bi t bao nhi u v c n ph i c g ng nhi u nh th n o.
M nh kh ng bi t trong 2 quy n tr c Chip vi t nh ng g nh ng m nh r t th ch c ch Chip k v c u chuy n t nh c m c a m nh m t c ch d d i nh th Kh ng c nhi u m i quan h c th l m ng i ta thay i m t c ch t ch c c nh v y Mong ch nh ng cu n s ch ti p theo c a Chip.
5 Sep 2017Tranh th g nh ng d ng n y tr n chuy n bay t i mu n y l i u m m t ng i nh m nh h u nh tr c nay kh ng bao gi l m Nh ng ch nh vi c c Gi c m M ng n Stanford c a Huy n Chip cho m nh c m h ng t p th i quen ghi l i nh ng d u n c m x c c a b n th n.
Th gi i Chip v ra Stanford th t h p d n N khi n m nh th m ch tho ng c c m gi c h i ti c th i sinh vi n c a m nh m t ng i tr ng d rank kh ng cao nh Stanford nh ng c ng thu c h ng c t n tu i.
Th gi i y h p d n c ph i v c nhi u ng i gi i kh ng ng, m t ph n l th M nh v n nh c m gi c ph nh ph ng c a m nh khi h c i h c Tokyo Ng i ngo i nh n v o c khen tr ng top, nh ng m nh th y tr ng m nh h t s c b nh th ng, b n m nh h t s c b nh th ng, th lu n D nhi n m nh b nh th ng kh ng c ngh a l kh ng vui nh , ch l kh ng mang n cho m nh qu nhi u ng c nhi n Oh, nh ng Stanford th d ng nh kh c th , nh ng b c si u vi t nh t v m Ki u g th ki u m t ng i th v l i ch c ch n cao h n h u h t c c ng i tr ng kh c y, y l l do t d ng m nh th y h i ti c ti c khi c n gi a ch ng cu n s ch, t nh sao ng y x a m nh kh ng ngh ra chuy n i n m t n i ki u nh Stanford h c, ch ng ki n nhi u chuy n hay ho l l ng th v c a th gi i Vi t n y th t nh c m nh, c n ph i mua s ch gi y c t v o h c t sau n y a cho con m nh c t s m cho m mang C m n Chip tr c nh Th gi i y h p d n c n b i v , m nh c m nh n c c i s s ng h t m nh m t c ch r t t nhi n c a nh n v t t i trong s ch m nh s kh ng g i l Chip, v m nh ch ang b nh lu n cu n s ch ch kh ng c nh b nh lu n v c ng kh ng bi t g nhi u v Chip b nh lu n C g i y ch i v i b n b , h c h nh, y u ng u h t s c t nhi n nh m t b n n ng m nh mu n th m nh c l m th i v y Th t ra, l m t lo i n ng l c m theo m nh l t i quan tr ng Kh ng b gi i h n kh n ng c m x c, v quan tr ng h n, kh ng t gi i h n kh n ng c ng nh bi t t n tr ng c m x c c a b n th n, l i u theo m nh c c k quan tr ng ph t tri n V c g i y l m t minh ch ng r r ng.
Th m m t i u n a, th gi i y h p d n l b i v , c g i vi t c u chuy n theo g c nh n c a c y, v k l i cho ch ng ta nghe C b n g g m nh qu n t n r i t t nghi p Standford m Chip quen, xu t hi n o n u khi Chip m i sang h c, ch ng b o r ng l th gi i ch n ng t l g , l i ph i nh c m t c u c nh ng lu n ng, r ng cu c i ra sao l do c ch ta nh n n nh th n o.
Tr n t t c , m nh th ch cu n s ch v c ch Chip c th k l i m t c ch t m v s ng ng cu c s ng sinh vi n c a c y M nh th y th t tuy t Kh ng ph i ai th nh c ng c ng hay ghi ch p, nh ng ng i ch u kh l u l i nh ng d u n qua v vi t l i kinh nghi m nh th n y cho ta c m gi c h l ng i nhi t huy t s ng t ng ng y, h r t tr n tr ng t ng kho ng th i gian Uh, v h ang l m ph p nh n l n gi tr s d ng th i gian c a h th i m i kinh nghi m qua c k l i, c th gi p ch cho bao nhi u ng i Cu n s ch Chip vi t, nh m t kh c nh c t i t n r t c t c d ng v i m nh l c n y Kh ng ch g i m nh nh l i nh ng n m u 20 y nhi t huy t, n c ng d n m nh n suy ngh v vi c t ng h p nh ng thay i trong 6 n m qua sau khi i l m C ng nh cu n s ch n y c a Chip, m nh th y c c m h ng vi t l ch S c g ng t o th i quen t t n y Em m i c xong cu n s ch c a ch V nh ng i u tuy t v i ch l m v vi t ra ch c em kh ng c n ph i k n n a Em c ng ch a c 2 cu n s ch kia c a ch.
Em ko c nh i M n n kh ng mu n c Cu n s ch n y kh ng ph i em c v c i t n s ch, c ng kh ng ph i v em th ch t c gi , kh ng ph i v s tranh c i x n xao c a cu n s ch, c ng kh ng ph i v em th ch n i dung khi nghe mn review, em c v c m t ng i gi i thi u v ch , l b c Nguy n L n D ng B c n i v ch , v nh ng ng i nghi ng cu n s ch c a ch nh ng b c n i c i ch ng c n s s , c i h chi u y d u xu t nh p c nh n i t t c r i V y l em t m cu n n y v c Th m ch tr c khi c em c n c 1 ng i b n t v n, ch ng c, c xong t i th n l m Em v n c m cu n s ch v c C m gi c u ti n l gi ng v n th t ph ng kho ng, v cs c a 1 sinh vi n M kh c h n v i em, 1 sv VN, c c anh ch h c h nh th t v t v n th i gian y u ng c ng ko c , c n em, th a th i th i gian t i m c l c n o c ng c th i gian r nh c i n o ngh lung tung, m ng m n y n r i ch n n n ti u c c cho h t ng y C c anh ch lu n lu n c y r y tr i nghi m v nhi u th am m r nh h c l lao v o C n em ch ng bi t b n th n am m c i g , c i g c ng th ch m c b nh th ng Ch v nh ng ng i xung quanh ch th t l gi i, qu gi i v qu kh ng.
N n c xong s ch c a ch , em kh ng bi t g c , tr ng r ng l m, em kh ng ph i l a s ng m kh ng ngh n t ng lai, em c ho ch nh cho m nh trong n m nay, sang n m, cho t i 30 hay 40 tu i v xa h n th nh ng n m h l m Em c ng ko d ng c m nh em t ng, em s nhi u th l m, v c i th em ang lu n qu n m i l ko d m v t b s t i tr c a b m l 1 sv th c s Cu c s ng sv c a em nh t nh o l m.
Khi vi t nh ng d ng n y, em ngh em th t h , c c i vi c nh v y c ng ko l m c, r i c n l n y vi t lung tung, k l n a Sau khi vi t xong b i n y, em s c d ng kh c t ngu n t i tr c a b m n em Ch c s m t 1 hay 2 th ng g kh kh n C m n ch , c m n ch k l i cu c s ng c a ch.
H i m i ng i ang tranh c i m tr n m ng v s ch c a Huy n Chip, m nh t m v c b n y v c blog c a em n t ng v i kh n ng vi t ti ng Anh r t m t m v t nhi n c a em, th m ch c n hay h n vi t ti ng Vi t.
Sau n y l c hay tin em c nh n h c Stanford th trong l ng r t ng ng m n n khi bi t em s p ra s ch m nh pre order li n 1 quy n S ch hay tuy h i ng n V n phong em ch ng ch c h n, tuy v n pha t nh tr trung v h i h c Quy n s ch vi t theo d ng nh t k , d c, vui, nhi u th ng tin th v v l m m nh nh l i th i i h c gh Tu i tr r c r.
M t cu n s ch kh m ng v m nh c xong n trong v ng m y ti ng, n khi s ch k t th c m nh c m th y h i h t h ng Gi ng v n Huy n Ch p ti n b v m t m h n r t nhi u Th c s m nh r t th ch tinh th n h c t p c a sinh vi n n i y C i l thuy t c a Jaime th c s n t ng trong m i ng i c 4 c i b p nh ng chung m t b nh gas, b n ph i l a ch n s t t chi c b p n o i t i th nh c ng gia nh, b n b , s c kho v s nghi p.
Gi C M M Ng N Stanford Kh Ng Ph I L M T Cu N C M Nang Du H C V I Nh Ng G I I U, N G , Hay L M Sao Nh N H C B NgB I Huy N Chip Ch A T Ng V Kh Ng Bao Gi Ch N I L I M N, Kh Ng Ng I Th Th Ch V Lu N Kh T Khao S Ng Kh C Bi T H C Xong C P Ba, C Kh Ng Thi I H C M Nh N L I M I L M Vi C M T C Ng Ty Malaysia Khi C Ng Vi C Ang Ti N Tri N Thu N L I, C T B C Ng Vi C M C I V Ng Quanh Th Gi I V N C Sau Chuy N I K O D I G N Ba N M Qua Ba Ch U L C, C Khi N T T C S Ng S T Khi B O Tin M Nh Nh N C H C B Ng To N Ph N T I M T Trong Nh Ng Ng I Tr Ng H Ng U Th Gi I C B L I Sau L Ng Nh Ng Chuy N I D I Ng Y V Nh Ng C U Chuy N Th Phi Tr Th Nh M T Sinh Vi N T Ng Nh B T B Nh Th Ng Nh Ng Th C S L I R T B Nh Th Ng M T Ng I Tr Ng C Bi T Nh StanfordB N S T M C G Trong Nh T K V Nh Ng N M U T I Tr Ng I H C C A M T C G I Nh V Y Kh Ng Ph I Cu N H I K V I Nh Ng O N Mi U T T M Tr Ng S U L Ng Tr T Nh Hay Nh Ng Pha H Nh Ng Cao Tr O, Gay C N, Gi C M M Ng N Stanford Nh M T Ng I B N D G N V Tin C Y, T T N K V H Nh Tr Nh B N M A M A Thu Xao Xuy N H Nh Ph C V I Gi C M Stanford, M A Ng Khao Kh T Mong Ch V Nh Ng Tr I Nghi M M I, M A Xu N N L C D N S C Trong M I Tr Ng Kh C Nghi T V Kh P L I M T N M Khi M A H R C R C Ng Tr N Nhi T Huy T N Nh L I H N L I X Ch Ba L L N V IV Tr I Nghi M Ng Gi Nh T Ch Nh L Nh Ng Tr I Nghi M C A C M X C V Tr I Tim M t quy n t n v n kh ng qu d i v i nh ng m u chuy n i th ng, nh ng g p nh t trong ch nh cu c s ng Stanford c a Huy n Chip N i dung quy n s ch ng l kh ng li n quan l m n ti u C y Stanford ch kh ng c n l ng i ang i n Stanford n a Hay co l c a Huy n Chip l m t Stanford to l n h n m c v n ang h ng ng y, h ng gi v n n Quy n s ch l m m nh nh l i nh ng t nh ti t trong Harry Potter v c m th y nh m t th i tu i th l i a v C nh n m nh th y quy n n y g n g i, v l m s ng l i nh ng c m th i c n i h c c a m nh D sau, y c ng l m t quy n t n v n r t ng c khuy n kh ch c, nh ng l th gi n h n l suy ng m.