× Read í Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam kỳ by Đào Trinh Nhất Ë M nh l ng i c s ch r t th c d ng, tr c khi c cu n n y m nh hi v ng s h c h i c g t c ch l m n c a ng i Hoa nh ng khi c s ch t c gi c ng ch d ng m c mi u t l i c i b n i trong vi c l m n c a h c n b quy t th n o c ng kh ng bi t C ng kh ng tr ch g c v ng i Hoa n i ti ng l k n ti ng trong chuy n l m n.
C m i m i c xong quy n n y nh ng kh ng h c h i c g.
Trong l ch s h n hai ng n b y tr m n m c a Vi t Nam, c l , kh ng c m t d n t c n o c nhi u m i li n h , hi m kh ch, duy n n v i ch ng ta h n Trung Qu c T m t ng n n m B c thu c cho n nh ng ng i Hoa ki u n sinh s ng, l p nghi p v l m n mi n Nam v o th k 20, kh ng sai ch t n o n u c ai n i r ng Trung Qu c, ng i Hoa hay v n h a Trung Hoa ng m t vai tr quan tr ng trong chi u d i l ch s d n t c ta L ch s s c v n ch a qu n, v o th i i m Th l c kh ch tr v v n di d n v o Nam k xu t hi n, t ng g y n n m t best seller l n k o , s ch v a ra n ti m th c c nh m Kh ch tr thu s n ng i, mua v t cho k h t m em t, M t ph n ng d i ng c, quy t li t mang t nh t v ti u c c c a k b nh tr ng i m y u huy t, thay v ph n bi n i b ng m t c ng tr nh khoa h c mang t nh i tho i, th nh ng ng i Hoa, m t c ch quen thu c, l i s d ng chi u tr s c m nh ng ti n v kh ng b b i x a s th t y l l i gi i thi u n m sau cu n s ch kh o c u l ch s x h i Th l c kh ch tr v v n di d n v o Nam k c a t c gi o Trinh Nh t khi n t i b n t ng m nh v t m r i c n o Trinh Nh t l m t nh v n v nh b o x h i n i ti ng Vi t Nam v o n a u th k 20, ng i b t c a ng s c b n, t duy ti n b v i nh ng nh n nh i tr c th i i khi n cho nh ng t c ph m c a ng lu n c s c h t l n i v i ng i c, c bi t l ng i c th h sau.
Cu n s ch c chia ra th nh hai ph n, ph n u l nh n nh c a t c gi v th l c c a ng i Hoa Nam k , v t nh ng nh n nh , t c gi a ra nh ng l do t i sao ph i di d n v o Nam k v nh ng khuy n ngh cho ch nh ph gi i quy t v n di d n v o Nam k sao cho v a c l i cho ng i d n l i v a c l i cho ch nh ph.
M t i m t i ph i cao t c gi l c quan s t s c b n c a ng, t s quan s t s c b n m nh ng i u t c gi vi t ra u th hi n c quan i m r t r r ng, m nh li t, v ch c ch n ch kh ng h t n t i ch t do d hay nghi ng n o trong o Trinh Nh t c kh n ng truy n t i nh ng v n v m b ng ng n ng b nh d n, ngay c vi c t c gi s d ng nhi u ng n ng c a ng i tr th c Vi t th k 20 c ng kh ng h khi n cho ng i c th k 21 c m th y kh hi u, v kh ng c n ph i ch gi i qu nhi u trong s ch, i u c th ch ng minh cho c ch s d ng ng n ng vi t v a g n g i, b nh d n, th c t m v n trang tr ng chuy n t i v n m m nh mu n n i.
Khi n i v th l c kh ch tr Nam k , t c gi h u h t c p n s l n m nh c a th l c ng i Hoa Nam, b n c nh , ng c ng c p n c ch th c h l m n, sinh s ng, qu n c v i nhau l do t i sao ng i Hoa ki u l i c th sinh s ng kh p n i tr n tr i t m v n gi c l ng t t n d n t c v t nh Hoa trong con ng i m nh ng th i, t c gi c ng nh c n c ch th c l m n bu n b n c a ng i Hoa ki u, tuy kh ng n i s u v nhi u i u n y c ng kh ng kh hi u, b i suy cho c ng, o Trinh Nh t vi t v i t c ch l m t nh b o x h i ch kh ng ph i m t chuy n gia hay h c gi nghi n c u x h i, cho n n nh ng trang vi t c a ng c d a tr n s li u th c t thu th p b ng k n ng nh b o ch kh ng ph i nh ng i u tra x h i h c thu th p b ng k n ng c a m t h c gi nghi n c u Ch nh i u n y g y ra cho Th l c kh ch tr v v n di d n v o Nam k m t v n r t l n l thi u t nh kh ch quan i u n y th y r t r r ng trong gi ng v n c ng nh c ch th c bi u t c a t c gi i v i ng i Hoa ki u v ch nh ph b o h Ph p, y l hai th l c c th gi p ta th y r r ng nh t quan i m c a t c gi V i ng i Hoa, o Trinh Nh t c c l c ph ph n bao nhi u th v i ch nh ph b o h Ph p, ng l i ra s c cao v bi n h b y nhi u M c d u, t c gi c ng c g ng a con m t kh ch quan c a m nh v o nh n nh n v ng i Hoa v c ng c g ng ch ra nh ng thi u s t c a ch nh ph b o h , nh ng sau h t, t c gi v n vi t theo l i m c nh ng i Hoa th lu n h m ch a nh ng t nh c ch x u x , l c l a c n ch nh ph b o h d c sai c ng l do t i Hoa ki u l m tr i i ch nh s ch c a ch nh ph Vi c thi n v ch nh ph b o h trong khi l i c c l c b i b c Hoa ki u khi n cho m t t c ph m c g c nh n th v v ng l ra l r t kh ch quan c m t v t x c v c ng kh ng nh m t ch t n o, v khi n t c ph m c a o Trinh Nh t v h nh trung m t i t nh kh ch quan ng c c a n.
Tuy nhi n, b n c nh , ta c ng ph i nh n nh n c m t i u m o Trinh Nh t r t ng v c ng r t kh ch quan khi c p n v n di d n v o Nam k v t nh c p thi t c a v n D i con m t v ng i b t c a m nh, o Trinh Nh t l i nh n nh n ng i An Nam v i m t th i kh ch quan kh c h n v i ch nh ph b o h hay ng i Hoa, ng nh n th c s u s c c b n t nh c a ng i An Nam, v ngu n c n c a vi c ng i ph i di d n hay v l do t i sao ng i An Nam l i lu n mu n g n b v i gia nh v qu cha t t T , ng ch ra nh ng khuy n ngh c a m nh gi i quy t c tri t v n di d n Tho t nh n, nh ng v n m o Trinh Nh t ch ra c v r t d th y v gi i ph p th c v n gi n n ng y th Nh ng khoan h y c i v o i u , b i ch nh v v n lu n t n t i m l i ch ng c ai n n ng m c, cho n n k th c chuy n gi i quy t c ng h t s c n gi n m ch a t ng c ai ngh n y th i.
V i Th l c kh ch tr v v n di d n v o Nam k , kh ng kh nh n ra o Trinh Nh t l m t ng i tr th c thu n Ph p nh n o, nh ng t t ng c a ng b nh h ng v c ng l n b i c c t t ng t do v khai s ng c a Ph p, ng c ng l ng i mang ch thi n v v i ng i Ph p, trong khi , v i ng i Hoa th ng c l i, c c l c b i b c Nh ng b qua m t b n nh ng i u , th m t i u ch ng ta c th h c c v c n ph i suy ng m, k c cho n b y gi , trong t c ph m n y c a o Trinh Nh t l v n l m sao gi n c d n c tr n c n c, l m sao ph t tri n ng b m i v ng tr n c n c, v l m sao ng i d n d s ng u c ng c th an c l c nghi p T i cho r ng y kh ng ch l v n c a ch nh ph Vi t Nam th k 20, m c n l v n hi n t i m t n c ta v n ang ph i au u suy ngh y v n l m t t c ph m ng c n u mu n hi u v t nh h nh Vi t Nam n a u th k 20, c bi t l t nh h nh x h i l ch s Nam k T t nhi n l t i c ng khuy n c o c c b n c kh c n n gi m t th i trung l p v kh ch quan khi c, ng b l i theo nh ng thi n ki n ch quan c a t c gi Follow website T Ng C M T L N S Ng T Y Chay H Ng T U Di N Ra R T S M V O Nh Ng N M U Th K Tr C, B T U T S I G N V Lan R Ng Ra Tr N C N C Ta I U G L M Ng I D N Vi T Nam L C Y L M N N Phong Tr O N Y Y L B I Th L C C A C A C C Ch Kh Ch T U Nam K D N T U Di D N Sang N C Ta, L M Kinh T , L M Th Ng M I, L M N Ng D N, L M Ng D N, L M T T C Nh Ng Ng Nh Ngh Ch N L M Tay B N V C L M T I Ph M N A H L P Bang H I, H C I V B N X , H Sinh Con C I, Ph T Tri N T B N, Kh Ng G L C C Ch Kh Ch Kh Ng L M Nh T M N R I, C C Ch Kh Ch Thao T Ng G N Nh C To N B N N Kinh T Nam K Nh Ng N M U Th K D N Vi T M T To N B Th Ph N Kinh T Ngay Tr N Ch Nh X S C A M Nh V Y L M Th N O X L C V N N Y H C Gi O Trinh Nh T A Ra C Gi I Ph P X C Ng V N H I N N Kinh T Trong N C L C Y V L M Th N O N O Nam Trung B C Chung Tay Ch Ng L I C Th L C C C Ch L Di D N V O Nam V Ph T Tri N N N Kinh T Khi S Ch C Xu T B N L N U Ti N N M , L Ch S S C V N Ch A Qu N, Th L C Kh Ch Tr V V N Di D N V O Nam K T Ng G Y N N M T Best Seller L N K O , S Ch V A Ra N Ti M Th C C Nh M Kh Ch Tr Thu S N Ng I, Mua V T Cho K H T M Em T Tr Ch O N D N T U Ch U Kh Ng Kh C G D N Do Th I Ch U U, H G M Gi I N Y, Ch N O C Th Ki M N C, L Th Y C G T Ch N H , M T Ng I Hoa Ki U Nam D Ng Qu N O N I R Ng Ng I I Ch N I Ph M Ch C Nh S Ng M T Tr I Chi U N, Kh Ng Ch N O Kh Ng C Ng N C N C Anh, Ta Cho R Ng Ph M Ch C N C B Ch Y N, Kh Ng Ch N O Kh Ng C Ng I Hoa Ki U Th T Ra Th C I G T Ch N Ng I T U, Ch Ng Nh Ng Th Y Nh Ng Ch C N C B Ch Y N M Th I, T C Ch Hoang C C Nh T Y B L I , Xa X I Nh M Y N C Nga, N C O Gi A Ch U U C Ng T M Th Y H , C Ng I N I Hoa Ki U R I R C Ra C C A V C, R Ng B Ng Ng I Anh, S C Gi U C B Ng Ng I Do Th I, Ch U Kh Nh Ng I N , Nhanh Nh N Nh Ng I Nh T B N, N Nh C I S Ki U D N C A H U C Ng Ng, Th Kh Ng Ki U D N N C N O B K P C M t quy n s ch c c k ng c trong th i i m hi n t i.
T c gi tu i tr m t i qu cao M t g c nh n c ng t m v d n t u y S ch d vi t l u nh ng nh ng nh n nh ph n nhi u th t ng n Kh ng ch n i v c i l i c i h i c a c c ch m c c th i h th i t t c a d n Nam K B c K c ng c nh c t i V d m t c u ng n C i t nh n y c a d n t c ta c l m r i, khi n cho ta l m t gi ng ng i tr c, m b y gi ph i nh c nh m y b n ng i sinh sau, t ng l nay th s c t nh r i, nh ng xem ch ng v n c n n ng n n c ch p l m Gi ng v n v c ch d ng t ng r t hay C ch vi t x a c n y nay kh ng th th y c trong c c s ch v , d ch ph m.
Kh b ch v th c t so v i ho n c nh l ch s c a cu n s ch Nhi u ch t c gi nghi n c u r t nhi u s li u v ph n t ch r t r r ng t m u m i ch ng u t m l c s n nh ng lu n i m tr nh b y trong ch ng c gi d theo d i.
Nhi u o n vi t ra l c d ng i v i ch nh ph b o h , v ho n c nh b t bu c ch kh ng ph i l lu n c i th c d n Ph p Mu n th c hi n c c a t c gi qu kh ng d , n u c k nh ch ng c Hoa ki u Kh ch tr , c Ch nh ph , kh c g t a m nh v o th b nh c 2 m t, m b n th n c ng u ph i l c ch ng l ng g cho cam V y m ch hi u sao m t s review l i cho r ng t c gi th n Ph p.
Tuy v y, b n th n t i c ng kh ng ph i l ng i th i r r ng n n nh n th y m t s y u s ch t c gi a ra cho Ch nh ph l m c v h i m m ng, kh ng kh thi, khi m quy n l i c a Ch nh ph ch a ch c ng h ng v i quy n l i c a ng i c b o h.
D sao c ng ch ng kh hi u v sao cu n s ch n y l i b Kh ch tr n t n di t nh v y Gi m c nghi n c u l ch s n o ch r c nh h ng c a cu n s ch n y n ho n c nh th i th t t bi t m y M c d b t n di t nh ng v n c nh ng b n th o s ng s t c n t n ng y nay, ch ng t c ng i c M c ng i c ngh a l gieo c c i m m m ng tr h a Kh ch tr v y Tuy nhi n v i ki n th c h n h p c a m nh, t i kh ng r l c i m m n y c l n n m c n o, li u c ch t y u kh ng Nh ng ng bu n l t i thi n v gi thi t l c , ph i, c ch t y u.
M t quy n s ch c s nghi n c u s u r ng c a t c gi Nh c l i tinh th n qu c gia d n t c, t c ng c a ng i Vi t Nam ta, o n k t m i v t l n c t t c ,.
Nh t m nh l i qu kh ch ng gi c ph ng B c M t b i h c t c ng, t l c cho n c nh gi u m nh.C ng i m v c em n nhi u c i ch a bi t v c ch ng i Hoa l m kinh t ng y x a.
Tr i m v c su t ng y cao n c m nh c ch nh ph Ph p b o h , l i c n g i ng i m nh l M i r i v i c v n phong c l m ch u nh c n o qu i m c ng th t m i m tr th nhi u n n rating m i th nh nh th.
M nh n t ng v i ph n u v th l c kh ch tr h n l ph n sau di d n v o Nam K Ng i T u c ch n o l m n c l th y m t, tr m n m tr c c ng th m gi c ng th , ta c ng th m t y c ng v y c cu n n y l m m nh nh clip h m n v a xem, khu ph gi a l ng Paris m to n nghe n h o kh ng Gh t th gh t th t m c ng ph i ph c s o n k t c a h , d u n u th c l ng i Hoa nh t nh s ch a tay gi p , r i l p o n l p h i b o v quy n l i c a ng i m nh Cu n n y 7 n m n a l tr n 100 n m k t l n u xu t b n, v y m i th y kho ng c ch m t th k khi n ng n ng thay i n m c n o M nh c m kh ng c ch th ch t ch c nhi u o n kh ng hi u, c ch di n t c ng r t kh c Trong l c c m nh nh t c m t t r t bu n c i c c c ch m ng i Nam d ng ch ng i B c Ghi l i nguy n v n ch th ch ra y B c K c c c ch c hai c ch gi i th ch c ch th nh t, c c c ch ngh a l kh nghe, ch ng i B c n i gi ng kh nghe c ch th hai, nguy n c u l B c K c c c ch l a , ch ng i B c ngh o, kh ng c b t l a, di m n n ph i d ng hai h n l a thay th i u c ng nghe c c c ch trong t i Kh ng bi t t n y b y gi c n c d ng kh ng