☆ Read ¶ Người lính thuộc địa Nam Kỳ (1861 - 1945) (1861 - 1945) by Tạ Chí Đại Trường Õ C U Chuy N B T U Khi Ng I Ph P Kh I S X M Chi M V T Ch B Nh Nh L N V Ng T Ph Ng Nam R Ng L N I Qu N Vi N Chinh Nhanh Ch Ng L I D Ng Ngay C Ch Binh D Ch S N C V Ngu N Nh N L C T I Ch S B T G Nh N Ng M U X Ng M Ng I C Xu T Th N Kh C Nhau N K L Nay C Chi U M Th Nh M T I Qu N Ch Nh Quy D I Quy N Ch Huy C A Khung C N B Ph P T Y H , V I Kh U S Ng D I L Th V C I Ch P Ng Loang Lo Ng Tr N M S Tr Th Nh M T Bi U T Ng Quy N L C Qu N S Quan Tr Ng M T Th INguy N L B N Th O Lu N N Ti N S S H C T I Tr Ng I H C V N Khoa S I G N N M ,Ng I L Nh Thu C A Nam K T P Trung Soi R I M T M Ng L Ch S Quan Tr Ng T Ng B Qu N L Ng C Ng M T Cung C Ch Kh O C U C Ng Phu Nh L Ch S N I Chi N, Trong Ng I L Nh Thu C A Nam K , T Ch I Tr Ng Mang N Nhi U Ki N Gi I S U Xa V M I Quan H An C I Ph C T P Gi A C C Phe Ph I D N S Qu N S C M Quy N T I M T X Thu C A, Gi A L Nh B N X V S Quan Ch Nh Qu C, V Tr C A Ng I L Nh Trong Ho N C Nh M I Qua S Ph N Nh Ng Nh N V T N I B T Nh H U Ph Ng, Tr N B L C V C Nh Ng Vi N Cai, Vi N I Nay Th Nh V Danh D I L P B I Th I Gian